ČO HOVORÍ ZÁKON?

Vodiči, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky sa musia podľa novely cestného zákona č. 313/2011 (par. 91, ods. 4) a vyhlášky MV SR č. 361/2011, (par. 31a) podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky alebo liečiva lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria.

Následne orgán Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.

Podmienky  realizácie odborného poradenstva
(Vyhl. 361/2011, par. 31a):

  • Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a  výstupného  rozhovoru.
  • Jedno skupinové stretnutie trvá 180 minút. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7  a najviac 14 kalendárnych dní.
  • Skupinového stretnutia sa môžu zúčastniť v jednej skupine najmenej 4 osoby a najviac 12 osôb, ktoré sa podrobujú odbornému poradenstvu.
  • Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu je  absolvovanie všetkých skupinových stretnutí s aktívnou účasťou a absolvovanie individuálneho výstupného rozhovoru bez prerušenia v časoch určených posudzujúcim psychológom v rámci zákonných časových  intervalov a dôb.

 

 

ODPOVEDE NA MNOHÉ OTÁZKY HĽADAJTE TIEŽ V ČASTI:  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY.

 

 


ODBORNÍ GARANTI ODBORNÉHO PORADENSTVA :

PhDr. Peter KUCEK
Mgr. Lujza KUCEKOVÁ

 

AKO SA OBJEDNAŤ ?  

Zatelefonujte nám alebo nás osobne navštívte, radi Vám poskytneme potrebné informácie
a dohodneme Vaše zaradenie do poradenského programu.

TERMÍNY:

Poradenské skupiny otvárame 1x mesačne. Konkrétny čas konania
prispôsobujeme konkrétnym účastníkom a ich časovým možnostiam
(v prípade potreby aj v neskorších popoludňajších hodinách)  

Odporúčame prihlásiť sa čo najskôr po obdržaní rozhodnutia z dopravného inšpektorátu, aby sme našli Vám vyhovujúce termíny konania odborného poradenstva.    

Garantujeme  dodržiavanie všetkých aktuálne platných protipandemických a hygienických opatrení, vrátane dodržiavania predpísaného počtu osôb, ktoré sa môžu zhromažďovať.  Naše zariadenie sme navyše vybavili germicídnym zariadením.    

 

Najbližší cyklus odborného poradenstva začíname 

po ukončení lockdownu, t.j. v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie, v súlade s postupmi na pracoviskách MV SR : 

Podrobnejšie informácie : 

AKTUÁLNY REŽIM NA PRACOVISKÁCH REZORTU VNÚTRA  (zverejnené 4.1.2020) 

Vzhľadom na vývoj epidemickej situácie Ministerstvo vnútra upravilo úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch, cudzineckej polícii a niektorých útvaroch okresných riaditeľstiev Policajného zboru.

Pracoviská sú verejnosti k dispozícii len dopoludnia.

 

🚗EVIDENCIA VOZIDIEL

➡Evidencia vozidiel bude vybavovať žiadosti len online objednaných klientov v čase od 8:00 do 12:00.

🆔DOKLADY

➡Oddelenia dokladov budú v prevádzke v čase od 08:00 do 12:00.

➡Upozorňujeme, že počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje.

❗️PRIJÍMAJÚ SA IBA:

➡žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu po jeho strate/odcudzení,

➡žiadosti o výmenu starého typu občianskeho preukazu za elektronický,

➡žiadosti o odblokovanie či zmenu bezpečnostného osobného kódu na vydaných OP,

➡žiadosti o aktiváciu certifikátov pre KEP po ich zablokovaní/strate prístupového kódu,

➡žiadosti o vydanie vodičského preukazu po jeho strate, odcudzení a tiež po získaní vodičského oprávnenia,

➡žiadosti o vydanie cestovného pasu len v prípade urýchleného vydania do 2 a 10 pracovných dní za príslušný správny poplatok,

➡v agende zbraní a streliva sa nerobia žiadne úkony s výnimkou úkonov, pri ktorých počas krízovej situácie neplynú predĺžené správne lehoty.

Ak máte ešte ďalšie otázky, kontaktujte nás prosím, radi Vám ich zodpovieme.  

Prajeme Vám pevné zdravie.  

 

Bližšie informácie Vám rada poskytne  

Mgr. Lujza Kuceková : 0905 621 986 

 

 

Af-car, S.r.o.

Azor s.r.o.

Consumer finance holding

CRW

Darian obchod

Diamon

Embraco

Eurostyle Systems

Global garden products

Hengstler

Chemosvit

Chemosvit  Strojchem

Lindstrom

Melina

Mesto Poprad

Pasell

RELA shore store

RUDOLF

SAD Poprad

Schulle s.r.o

 

Slovenské farmárske družstvo

Terichem

Total Money

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje