Psychologické vyšetrenie žiadateľa, či držiteľa zbrojného pasu

Predchádzajúci článok: Zákon 128/2011

Vyhláška MZ SR 105/2012, paragraf 3

3) Psychologické vyšetrenie môže vykonať len psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, ktorý je zdravotníckym pracovníkom 6 ) (ďalej len „posudzujúci psychológ“).

(4) Posudzujúci psychológ vykoná psychologické vyšetrenie po
a) preukázaní totožnosti žiadateľa alebo držiteľa podľa odseku 12 písm. a),
b) predložení čestného vyhlásenia žiadateľa alebo držiteľa vo vzťahu k jeho psychickej spôsobilosti (ďalej len „čestné vyhlásenie vo vzťahu k psychickej spôsobilosti“) podľa odseku 12 písm. b),
c) predložení výpisu zo všeobecnej zdravotnej dokumentácie (ďalej len „všeobecný výpis“) nie staršieho ako dva mesiace s údajmi podľa osobitného predpisu7 ) v rozsahu podľa odseku 5

Všeobecný výpis obsahuje

a) údaje o organických poškodeniach centrálnej nervovej sústavy, duševných poruchách, poruchách správania, rizikových faktoroch a stavoch, ktoré sú kontraindikáciami psychickej spôsobilosti podľa prílohy č. 4, a údaje o závažných ochoreniach a úrazoch, ktoré môžu mať vplyv na činnosť centrálnej nervovej sústavy; ak sa také údaje vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii nenachádzajú a údaje o kontraindikáciách podľa prílohy č. 4 nie sú doplnené podľa odseku 8, údaj o skutočnosti, že všeobecná zdravotná dokumentácia neobsahuje záznam o organických poškodeniach centrálnej nervovej sústavy, duševných poruchách, poruchách správania, rizikových faktoroch a stavoch, ktoré sú kontraindikáciami psychickej spôsobilosti podľa prílohy č. 4, a záznam o závažných ochoreniach a úrazoch, ktoré môžu mať vplyv na činnosť centrálnej nervovej sústavy,

b) údaje poskytnuté v minulosti posudzujúcemu lekárovi po vydaní psychologického posudku žiadateľa alebo držiteľa (ďalej len „doterajší psychologický posudok“) posudzujúcim psychológom alebo psychológom oprávneným posudzovať psychickú spôsobilosť podľa doterajších predpisov (ďalej len „doterajší posudzujúci psychológ“), najmä údaje podľa odseku 18; ak sa také údaje vo všeobecnej zdravotnej dokumentácii nenachádzajú a nie sú doplnené podľa odseku 11, údaj o skutočnosti, že všeobecná zdravotná dokumentácia neobsahuje záznam o posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa a o vydaní doterajšieho psychologického posudku.

Pre NOVIDEA, s.r.o. generuje